Cookie beleid RKVV Saenden

De website van RKVV Saenden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

default3_logo.png     HUISHOUDELIJK REGLEMENT  R.K.V.V. SaendenRechten en verplichtingen leden

Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de gedragsregels op het complex van Saenden en dienen te voldoen aan de eisen van het Veilig sportklimaat zoals deze door de vereniging gehanteerd worden.

Artikel 2.
De leden zijn verplicht veranderingen in de contactgegevens ten spoedigste schriftelijk aan de ledenadministratie op te geven. Zie ook artikel 25 van dit HHR en artikel 4, lid 1 van de statuten.

Artikel 3.
a. De leden hebben, conform het gestelde in artikel 12 lid 10 van de statuten, het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.
b. De leden, die hebben voldaan aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging, mogen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging, waaronder het deelnemen aan wedstrijden en/of toernooien.

Artikel 4.
De leden die op hun eigen verzoek worden  aangemerkt als niet spelend lid, mogen incidenteel, met een maximum van vijf stuks per seizoen, wedstrijden spelen.

Artikel 5.
De leden zijn verplicht de contributie voor elk seizoen uiterlijk 31 december van het verenigingsjaar te betalen. In overleg met het bestuur kunnen individuele betalingsregelingen getroffen worden.

Artikel 6.
De seniorleden zijn verplicht volgens het bardienstrooster, dat in het cluborgaan en op de website wordt gepubliceerd, mee te werken in de bar van de kantine.

Voor jeugdleden geldt de bovengenoemde verplichting voor de ouders/verzorgers hiervan.

Leden die actief zijn binnen het bestuur of een van de commissies, zijn vrijgesteld van verplichte bardiensten.

Elk lid van Saenden dient in de club ondersteunende activiteit(-en) uit te voeren.

 

Artikel 7.
a. De leden die niet hebben voldaan aan de  in de artikel 6 genoemde verplichting, wordt een boete opgelegd in de vorm van een geldboete of indien hierin niet wordt voorzien het instellen van een tijdelijk speelverbod.
b. De leden die niet hebben voldaan aan  één van de in de artikelen 6 en 7a genoemde verplichtingen en na te zijn aangemaand, kan de inning uitbesteed  worden waarbij de daaruit voortvloeiende  kosten voor rekening van het betreffende lid zullen komen.


 

Vergaderingen

Artikel 8.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 9.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een uitnodiging of schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering. 

Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd.

Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet
binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

 

Artikel 10.
Kandidaatstelling voor en door de Algemene Leden Vergadering (ALV) te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de aan te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 11.
Een besluit van of benoeming door de ALV, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 18, leden 6 en 9 van de statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen daaronder niet begrepen) en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

 

Artikel 12.
De agenda voor de ALV bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 13.
Alle op de agenda voorkomende punten voor de ALV worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt.


 

Commissies

Artikel 14.
Het dagelijks bestuur en/of de ALV kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies (met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 14, lid 3 van de statuten) kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur met motivatie omkleed worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

 

Artikel 15.
De kascommissie, als bedoeld in artikel 14, lid 3 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de ALV worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Besluitvorming

Artikel 18.
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenover- gestelde geval wordt tot stemming over- gegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 19

Het bestuur behoeft goedkeuring van de ALV voor het besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en/of het verrichten van investeringen, niet zijnde onderhoud aan de velden en groot materieel een bedrag of waarde van tienduizend vijfhonderd vijftien euro (€ 10.515,00) te boven gaande.

 

Artikel 20.
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uit- brengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de ALV kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.


 

Bestuur

Artikel 21.
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden.  Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. De bestuursleden werken volgens de taakomschrijving die in het functieoverzicht is omschreven.

Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 11, lid 5 van de statuten genoemde bestuurders. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.

De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, had moeten aftreden.

 

Artikel 22.
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen.

Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer
bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

 

Artikel 23.
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 24.
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze, en met inachtneming van de vigerende AVG-regelgeving, een volledige administratie bij te houden van:

  1. namen/adressen en overige gegevens van de volgens de statuten, in artikel 5 van in dit reglement bedoelde personen;
    b. presentielijsten en notulen van alle vergaderingen van het bestuur;
    c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welk gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

 

Digitaal aanmeldingsformulier

Artikel 25.
Op het digitale aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 4, lid 1 van de statuten, dienen vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, emailadres, geboorte- jaar en -datum, telefoonnummer(s) en bankgegevens van het lid of diens wettelijke vertegenwoordiging.

Slotbepalingen

Artikel 26.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement.

Artikel 27.
Aldus vastgesteld door de ALV in november 2021.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!